Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie je porucha řeči vznikající poškozením mozku dítěte během těhotenství, porodu nebo prvního roku života.

Děti s vývojovou dysfázií mají problémy s verbální komunikací. Opožděný vývoj řeči je nejvýraznějším projevem, ale objevují se i další:

-          porušená struktura řeči (špatný slovosled, nesrozumitelná mluva…)

-          potíže s kresbou

-          problémy s krátkodobou pamětí

-          problémy s motorikou

-          nerovnoměrný vývoj intelektu

Tato porucha má několik typů:

-          expresivní – dítě má problém převážně s vlastním vyjadřováním, ale dokáže porozumět

-          receptivní – dítě má naopak problém s porozuměním, není schopné vstřebat přinášenou informaci (tyto děti proto mohou také vykazovat známky autismu)

-          kombinace – dítě má do určité míry problémy jak s porozuměním, tak s vyjadřováním (nejčastější typ)

V případě diagnostiky dysfázie je velmi důležité včasné zahájení logopedické terapie a spolupráce různých odborníků (foniatra, psychologa, školních zařízení), aby dítě mohlo být co nejlépe začleněno do společnosti.

Loading...

Nemoci